Founder members of Saraswati Educational Society

 Saraswati Educational Society’s Trustees
S.NO. Name Designation
1 Mr. Adil Bharucha  Chairman
2 Mrs. Nirmala Tambe Vice Chairman
3 Mrs. Mrinmayee Prakash Bhave Secretary
4 Dr. Prakash Vishwanath. Bhave Treasurer
5 Ms. Nandini Vasant  Deshpande Legal Advisor
6 Mr. Shridhar Anant  Patankar Patron
7 Mr. Swanand Shriram Bhave Member
8 Mr. Ajay Pitre Member
9 Dr. Neha S. Apte Member
10 Ms. Devyani Bhave Member